Factuurvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van TORI.SCHOOL.
Facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn, brengen zonder vereiste van voorafgaandelijke ingebrekestelling, een intrest op gelijk aan de intrestvoet zoals voorzien in de wet d.d. 02/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en worden zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling ook verhoogd met 10% op het factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

In geval van laattijdige betaling hebben wij het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, de uitvoering van onze lopende verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst en op schadevergoeding.

De laattijdige betaling van één factuur maakt alle andere openstaande facturen opeisbaar.
Alle overeenkomsten en iedere relatie tussen TORI.SCHOOL en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op enige overeenkomst of relatie tussen TORI.SCHOOL en de klant, zullen uitsluitend worden gebracht voor de materieel bevoegde rechtbank waar TORI.SCHOOL haar maatschappelijke zetel heeft, dan wel waar de maatschappelijke zetel van de klant zich bevindt, naar keuze van TORI.SCHOOL.
Tori-logo
Buisstraat 14
9200 DENDERMONDE
0478 22 52 33