Privacybeleid

Algemeen

Deze privacyverklaring voorziet en regelt de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van onze service aan u als klant en andere betrokkenen. De verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Tori School als Verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Dendermonde.

Het beschermen van persoonsgegevens van betrokkenen is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een degelijke bedrijfsvoering. Daarom hechten wij veel belang aan het waarborgen van gegevensbescherming en zullen steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Concreter zal Tori School de persoonsgegevens steeds behandelen zoals het hoort en enkel voor duidelijke doelen. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk te vragen of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren.

Tot slot neemt Tori School de technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Tori verwerkt uw gegevens voor nieuwsbrieven en cookies op de website. Wij verwerken enkel uw identificatiegegevens om te communiceren via e-mail en/of nieuwsbrief, of rechtstreeks met één van onze medewerkers  wanneer we telefonisch contact hebben. 

Wat doen we met die gegevens?

Om te communiceren in het kader van een professionele relatie.
Het gaat concreet om de volgende doeleinden:
- facturatie en administratie,
- communicatie omtrent lopende projecten, aanvragen voor ondersteuning en soortgelijke communicatie,
- het verstrekken van interessante informatie in onze nieuwsbrief, 
- beheer van projecten,
- feedbackformulieren toesturen en gebruiken om onze diensten te verbeteren.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

- facturatie en administratie:  7 jaar
- communicatie omtrent lopende projecten, aanvragen voor ondersteuning en soortgelijke communicatie:  6 maanden na laatste contact
- feedbackformulieren toesturen en gebruiken om onze diensten te verbeteren: tot 2 jaar 
- aanmeldingen nieuwsbrief:  tot iemand zich uitschrijft

Waarom verwerken we deze gegevens?

Tori School verzamelt gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen zoals het aanrekenen van diensten die aan de klant verleend werden of om onze wettelijk verplichte boekhouding te voeren.
Ook komen wij onze contractuele verplichtingen naar onze klanten na door het opleveren van rapporten, documentatie, etc

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

We maken wel gebruik van een aantal verwerkers, wat
betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor
doeleinden die wij bepalen.
Zo draait ons e-mailsysteem extern omdat een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is meer
garanties kan bieden omtrent veiligheid dan dat wij dat zelf zouden kunnen.
Om te zorgen dat onze facturen goed aankomen staan uw contactgegevens in een extern
gehoste applicatie. Ook gebruiken we een interne chat applicatie die extern gehost wordt,
het is mogelijk dat uw naam hier in vernoemd wordt in het kader van projectbesprekingen.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om te weten wat wij juist met uw gegevens doen. Daarin voorziet de informatie op deze pagina. U hebt ook het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt. Alle aanvragen tot uitoefening van uw rechten van de betrokkene kunnen gestuurd worden naar team@tori.school.

Hieronder vatten we alle relevante rechten nog eens samen.
- De inzage van uw persoonsgegevens.
- U hebt het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken.
- U kan hiervan ook een kopie krijgen die we op papier of digitaal bezorgen.
- Het verbeteren van uw persoonsgegevens, of vragen om beperkte verwerking.
- U hebt het recht om van ons te vragen je persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of onvolledig zijn.
- U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken tot deze juist of volledig zijn.

-Het intrekken van uw toestemming.
U hebt het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming in te trekken. Dit kan u doen door een mailtje te sturen naar team@tori.school.

- Het wissen van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar team@tori.school.
Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen, maar dit zullen wij duidelijk aangeven.

- Het overdragen van je persoonsgegevens.
U hebt het recht om je persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van toestemming.

- Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie. Dit kan door een mailtje te sturen naar team@tori.school.

- Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop er met je persoonsgegevens wordt omgegaan, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Tori-logo
Buisstraat 14
9200 DENDERMONDE
0478 22 52 33